Even voorstellen

Team Paddepoel Energiek. Klik op de foto voor een vergroting. Van links naar rechts: Els Struiving, Simon Boven, Simone Sponselee, Adrie Kuik en Piet Hazekamp.

Het bestuur dat u hierboven afgebeeld ziet, bestaat uit vier bewoners van Paddepoel-Noord, die enthousiast zijn voor het verduurzamen van de wijk. Uit milieu-overwegingen, maar ook omdat ze het leuk vinden iets voor de wijk te doen en mensen meer met elkaar in contact te brengen.

Buurtinitiatief Paddepoel

Het betreft hier een initiatief dat zij voor een groot deel (zeker qua bestuurlijke werkzaamheden) geheel vrijwillig doen. Een klein deel van het werk - als dat ligt op uitvoerend werk op hun eigen vakgebied - wordt bezoldigd volgens tevoren vastgelegde afspraken. Dit is nodig, omdat het anders niet mogelijk is de tijd te investeren die nodig is om het project te dragen. We willen immers wel kwaliteit bieden! Naast dit team zijn er nog meer mensen die medewerking verlenen aan het project: u vindt hun namen op de contactpagina!

Overige samenwerkingspartners zijn: Grunneger Power en Grek.

We hebben onszelf laten dopen tot stichting (te weten op 24 februari 2016) en daarbij zijn natuurlijk statuten opgesteld. We geven hier de beschrijving van de stichting zoals die bij de notaris is vastgelegd, zodat u kunt zien welke doelen wij hebben en waar we voor staan. De taal is wat hoogdravend, maar het is wel te lezen!

Statuten Paddepoel Energiek

Doelstelling:

De stichting stelt zich, mede in het licht van sociaal culturele aspecten, ten doel een duurzame opwekking en gebruik van energie te bevorderen in de Noordwestelijke wijken van de stad Groningen dit in het kader van een hoofddoelstelling van de gemeente: Groningen energieneutrale stad 2035. De stichting tracht dit doel, zo mogelijk met ketenpartners, te bereiken door:

- Informatie te geven over een optimaal gedrag bij gebruik van energie
- Informatie te geven over het aanpassen van woningen ter vermindering van het verbruik van energie
- Informatie te geven over het zelf opwekken van energie
- Voorbereiden van nieuwe energie-oplossingen voor de wijk
- Het leggen van verbindingen tussen wijkbewoners en verbeteren beslisvaardigheid
- Het creëren van een positief klimaat in de wijk: zelf (duurzaam) denken en doen
- Het stimuleren van deelname in het gezamenlijk investeren in het opwekken van energie door zonnepanelen, windenergie of een combinatie hiervan
- Het faciliteren van contacten met opdrachtnemers ter bevordering van bovenstaande doelstellingen
- Het gevraagd en ongevraagd overdragen van verworven kennis
- Het organiseren van wijkactiviteiten.

Het team van Paddepoel Energiek

- Piet Hazekamp, voorzitter en penningmeester
- Els Struiving, vice voorzitter
- Adrie Kuik, secretaris
- Simon Boven, lid
- Simone Sponselee, stagiaire

Benoeming bestuursleden: in meerderheid door het zittend bestuur.

Beëindiging bestuursleden: naast natuurlijke wijze door meerderheid van blijvend deel van het zittend bestuur.

Geldmiddelen

De stichting verkrijgt haar geldmiddelen door:

- Subsidies en leningen door overheden en specifieke fondsen
- Baten die worden verkregen bij het faciliteren van contacten met opdrachtnemers
- Projectbijdragen door derden
- Overige toevallende baten.

Beëindiging

Bij beëindiging van de stichting zullen de nog aanwezige baten bij een vordering van de gemeente of een andere overheid toevallen aan de gemeente of die andere overheid; bij aanwezigheid van een restant zal dat worden overgemaakt aan een sociaal maatschappelijk doel in de wijk Paddepoel.

Pers

Paddepoel Energiek heeft veel van de publiciteit verzorgd via de wijkkrant. Zie hier het overzicht van de campagne in 2016 tot nu toe (augustus 2016) (PDF)